پروژه رادين

دیوار چینی انباری ها

انباری های طبقه منفی چهارم و  طبقه منفی سوم به اتمام رسیده است.