پروژه رادين

آغاز نصب ستون های سازه

بعد از اتمام آرماتور گذاری فونداسیون و بتن ریزی آن، ستون های سهاز بر روی صفحه بولت های کار گذاشته شده در فونداسیون نصب میگردد.