پروژه رادين

آرماتور گذاری فونداسیون

پی صفحه ای: در زمینهایی که نیروی باربری کافی برای مقابله با نیروهای وارده در ابعاد پی های معمولی وجود ندارد از پی صفحه ای( رادیه ژنرال، مت، پی گسترده) استفاده می کنند. این پی ها نیروها را در سطح گسترده ای پخش کرده و در نتیجه نیروی وارد را با توان باربری زمین متعادل می کند. در ساختمانهای بلند که فشار وارد بر پی زیاد است معمولا از این نوع پی برای انتقال نیرو به زمین استفاده می شود. در پی صفحه ای ساده سیستم بارگذاری به صورت موازی بوده و در امتداد یا امتدادهای خاصی قرار می گیرد.درسیستم بار گذاری صفحه ای مرکب، محدودیت بار گذاری در نقطهای خاص یا امتدادی معین وجود ندارد. چون پی های موازی معمولا دارای قسمتهای عمومی و قسمتهای خاص بارگذاری هستند، فولادگذاری در آنها بدین صورت است که ابتدا تمام صفحه شبکه گذاری بتن ریزی می شود و سپس در قسمتهای باربر، با محاسبه دقیق بارهای وارده،شبکه میلگرد های خاصی طراحی و اجرا می گردد که به شبکه زیرین متصل می گردد.

میلگرد گذاری در پی: 
از آنجایی که بتن در اثر فشارهای وارده ترک بر می دارد برای افزایش استحکام بتن در داخل آن میلگردهایی کارکذاشته می شود. در عمل میلگرد گذاری میلگردها به صورت شبکه ای در کف فونداسیون قرار داده می شوند.