اخبار

تاریخ 1397/7/28
عنوان پیشرفت سازه
خلاصه خبر

شرح عملیات برج شرقی و غربی

متن خبر

شرح عملیات برج شرقی:

سقف اول تا چهارم برج شرقی بتن ریزی شده است  ، ورق عرشه سقف پنجم  و ششم اجرا شده و ورق سقف هفتم اکنون در حال اجراست .

شرح عملیات برج غربی:

یک سوم ستون های پارت ششم اجرا شده و هم اکنون در حال نصب  تیرهای پارت پنجم میباشند.